Νηολόγηση Σκαφών και Πλοίων που υπάγονται σε Κυπριακή Σημαία

Η Κύπρος υιοθέτησε μια πολιτική ασφάλειας στη θάλασσα, που επικεντρώνεται στον αποτελεσματικό έλεγχο των πλοίων και τη βελτίωση της ποιότητας του εμπορικού στόλου της χώρας. Επιπλέον, θέσπισε τον Έναντι-Πειρατείας Νόμο, μια ολοκληρωμένη και πρωτοπόρο νομοθεσία για την προστασία των Κυπριακών πλοίων από την πειρατεία και άλλες παράνομες πράξεις. Εδώ συμπεριλαμβάνεται το νομικό πλαίσιο εκείνο , που επιτρέπει και ρυθμίζει τη χρήση ιδιωτικού ένοπλου προσωπικού ασφαλείας σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Εγγραφή Πλοίων

Όροι – Κυριότητα και Τύποι Εγγραφής

Ένα σκάφος μπορεί να εγγραφεί στο νηολόγιο της Κύπρου και να αποκτήσει Κυπριακή σημαία εάν :

(Α) περισσότερο από το ήμισυ των μετοχών του πλοίου ανήκουν σε Κύπριο/ους, ή πολίτες κρατών μελών της ΕΕ ή της ΕΟΧ , που εφόσον δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας, θα πρέπει να διορίσουν έναν εξουσιοδοτημένο Κύπριο αντιπρόσωπο.

(Β) το σύνολο (100%) των μετοχών του πλοίου ανήκει σε εταιρεία/ες που ιδρύθηκαν και λειτουργούν δυνάμει και σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και διατηρεί/ουν την έδρα της/τους στη Δημοκρατία, ή

(Γ) μια εταιρεία που συστάθηκε εκτός της Δημοκρατίας και της οποίας ο έλεγχος και η διοίκηση ασκούνται από φυσικά πρόσωπα, κάτοικους Κύπρου, αναθέσει τη διαχείριση του πλοίου εξ ολοκλήρου σε κυπριακή ή κοινοτική διαχείριση.

Περαιτέρω περιορισμοί:

(Α) Ηλικία: Τα πλοία χωρίζονται σε δύο βασικές ηλικιακές κατηγορίες.

(Β) Χωρητικότητα: Στοιχεία σε σχέση με τον τύπο του πλοίου (φορτηγά, επιβατηκά πλοία, αλιευτικά σκάφη και σκάφη αναψυχής).

(Γ) Ειδική επιθεώρηση: Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται να ζητήσει επιθεώρηση από επιθεωρητές για τον εφοπλιστή πριν ή παράλληλα με την εγγραφή.

Διαχείριση και Λειτουργία – Απαιτήσεις ISM Κώδικας

Ένα σκάφος θεωρείται ότι διαχειρίζεται και ελέγχεται από εταιρεία διαχείρισης πλοίων αν η εταιρεία αυτή διαθέτει έγκυρο έγγραφο συμμόρφωσης ή προσωρινό έγγραφο συμμόρφωσης. Επιπλέον, το πλοίο έχει εκδοθέν Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ασφάλειας ή Προσωρινό Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ασφάλειας που να δείχνει ότι λειτουργεί από την εν λόγω εταιρεία. Το Έγγραφο Συμμόρφωσης και το Πιστοποιητικό Διαχείρισης της Ασφάλειας θα πρέπει να εκδίδεται είτε από ή για λογαριασμό της Κυπριακής κυβέρνησης.

Όλα τα σκάφη, ανεξαρτήτως τύπου, ( συνολικής χωρητικότητας και άνω ) πρέπει να έχουν πιστοποιητικό διαχείρισης της ασφάλειας. Οι εταιρείες διαχείρισης πρέπει να έχουν έγκυρο Έγγραφο Συμμόρφωσης.

Επιθεωρητές

Η επιθεώρηση των πλοίων για αξιολόγηση καταλληλότητας προς εγγραφή τους στην Κύπρο, γίνεται μέσα από ένα παγκόσμιο δίκτυο σε όλα τα μεγάλα λιμάνια του κόσμου. Άρα το πλοίο δεν είναι απαραίτητο να έρθει για επιθεώρηση στην Κύπρο.

Επάνδρωση Πλοίων – Νομοθεσία

Οι Κύπριοι ιδιοκτήτες πλοίων και οι ψαράδες θα πρέπει σύμφωνα με τη νομοθεσία αν έχουν έγγραφα απασχόλησης του προσωπικού τους, τα οποία υποβάλλονται στο Διευθυντή του Τμήματος Λιμένων.

Η στελέχωση των πλοίων κάτω από Κυπριακή σημαία, ρυθμίζεται από τα διεθνώς αποδεκτά επίπεδα, που συνάδουν με τις προδιαγραφές του IMO.

Οι όροι και συνθήκες εργασίας των ψαράδων/ προσωπικού πλοίων ρυθμίζεται από τις Ομαδικές Συμφωνίες και τις Συντεχνίες.

Πρόσθετα, είναι αναγκαίο να διαθέτει Πιστοποιητικό Ικανότητας και Βαθμολογία που θα έχουν εκδοθεί από την Κυπριακή κυβέρνηση ή από χώρα όπου το πιστοποιητικό αναγνωρίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

  • Η Κυπριακή ναυτιλιακή νομοθεσία ενθαρρύνει τη συμμετοχή Κυπρίων πολιτών σε ποσοστό 15% επί του προσωπικού ενός πλοίου.
  • Πιστοποιητικό Ασφαλούς Στελέχωσης: όλα τα Κυπριακά πλοία πρέπει να έχουν έγγραφο Ασφαλούς Στελέχωσης το οποίο θα καθορίζει τον αριθμό και τη σύνθεση του προσωπικού.

FCI-PlusPoint «OneStopShop» για Επιχειρήσεις

Για: νηολόγηση σκάφους στην Κύπρο, πλοίο με Κυπριακή σημαία, ίδρυση ναυτιλιακής εταιρείας στο εξωτερικό, μεταφορά έδρας στο εξωτερικό, φορολόγηση πλοίων, ναυτιλιακές εταιρείες στην Κύπρο, φορολογική κάλυψη εταιρείας εξωτερικού, νομική κάλυψη εταιρείας εξωτερικού, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, λογιστικές υπηρεσίες, σύσταση Κυπριακής εταιρείας, υπηρεσίες μισθοδοσίας στην Κύπρο, ναυτιλιακές εταιρείες, εγγραφή εταιρειών Βουλγαρία, επενδύσεις στο εξωτερικό, φορολογία εταιρειών εξωτερικού, ΦΠΑ στην Κύπρο, καταπίστευμα

FCI-PlusPoint «One Stop Shop» για Επιχειρήσεις

Για ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό, μεταφορά έδρας, σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία, φοροτεχνικά, νομική κάλυψη εταιρείας εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο και αλλού, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μισθοδοσίας, ναυτιλιακές εταιρείες, εγγραφή εταιρειών σε ευρωπαϊκές χώρες, επενδύσεις στο εξωτερικό, φορολογία εταιρειών εξωτερικού, καταπιστεύματα, ανωνυμία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/ και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή απευθυνθείτε:

+30 6944 836393
+357 22 673 800

Η “FCI‐PlusPoint” με την τεχνογνωσία του προσωπικού της και την εμπειρία των 40 χρόνων λειτουργίας της, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της φορολογικό, οικονομοτεχνικό και νομικό σχεδιασμό.

Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία για δραστηριοποίηση του στο εξωτερικό μέσω Κύπρου ή και αλλού.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή

τηλ. Ελλάδας: +30 210 4170 603 , τηλ. Κύπρου: +357 22 673 800