Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης είναι νομικά πρόσωπα, που η ευθύνη των μελών τους περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας του μετοχικού τους κεφαλαίου.

 

Εταιρείες Φορολογικοί Κάτοικοι

Οι επιχειρήσεις θεωρούνται ως φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου υπό τον όρο ότι διοικούνται και ελέγχονται στην Κύπρο. Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε φόρο στο παγκόσμιο εισόδημα τους το οποίο αποκτάται στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Οι εταιρείες φορολογούνται βάση ομοιόμορφου φορολογικού συντελεστή 12.5% (που είναι ίσως το χαμηλότερο στην Ευρώπη).

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη φορολογία κυπριακής εταιρείας https://fci-pluspoint.com/forologiko-perivalon-kyprou/

 

Σύσταση Εταιρείας στην Κύπρο

Τα βασικά στοιχεία σύστασης εμφαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

 

Εταιρικό δίκαιο Νόμος περί Εταιρειών κεφ. 113.
Εγγραφή Μια Εταιρεία πρέπει να εγγραφεί στο Έφορο Εταιρειών.
Κεφαλαίου
Απαιτήσεις
Το ελάχιστο ονομαστικό και εκδοθέν κεφάλαιο είναι €1.
Όνομα Εταιρείας Απαιτείται έγκριση ονόματος από τον Έφορο Εταιρειών.
Μέτοχοι Ένα φυσικό είτε νομικό πρόσωπο τουλάχιστον. Δεν εκδίδονται μετοχές στον κομιστή (bearer). Δεν υπάρχει περιορισμός στην εθνικότητα.
Δικαιούχος & Αντιπρόσωπος Εάν απαιτείται εμπιστευτικότητα, άτομο ή εταιρεία μπορεί να διοριστεί αντιπρόσωπος (nominee shareholder) των μετοχών (πραγματικού δικαιούχου).
Διοικητικοί Συμβούλοι Τουλάχιστον ένας Σύμβουλος. Εφόσον οι εταιρείες επιθυμούν να φορολογούνται στην Κύπρο θα πρέπει στην πλειοψηφία οι Διευθυντές τους να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου (οποιασδήποτε εθνικότητας).
Γραμματέας Κάθε εταιρεία πρέπει να έχει έναν Γραμματέα και εάν η εταιρεία θα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου ο γραμματέας πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου.  Ένας διευθυντής μπορεί επίσης να ενεργήσει ως γραμματέας. Για πρακτικούς λόγους, ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να διοριστεί επίσης ως γραμματέας.
Εγγεγραμμένο Γραφείο Μία εταιρεία χρειάζεται να έχει εγγεγραμμένο γραφείο στην Κύπρο.
Εγγραφή Εταιρείας στον Φ.Π.Α. Εταιρείες που εγγράφονται στην Κύπρο και των οποίων το εισόδημα προέρχεται αποκλειστικά από πηγές εκτός Κύπρου, απαλλάσσονται γενικά της εγγραφής στον Φ.Π.Α. Οι κυπριακές εγγεγραμμένες εταιρείες εντούτοις που αναπτύσσουν εμπορικές συναλλαγές εντός της Ε.Ε. πιθανό να χρειαστεί ή εθελοντικά να εγγραφούν για σκοπούς Φ.Π.Α.