Φορολογικό Περιβάλλον της Κύπρου

Τα κύρια φορολογικά πλεονεκτήματα ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ διεθνών δραστηριοτήτων στην Κύπρο είναι:

Εταιρεία όπου ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στην Κύπρο θεωρείται Φορολογικός Κάτοικος Κύπρου και φορολογείται πάνω σε όλο το εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Εταιρείες μη-φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται στα κέρδη ή άλλα οφέλη από μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται στη Δημοκρατία, τόκοι, ενοίκια από ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο και κέρδος από την πώληση φήμης και πελατείας μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται στη Δημοκρατία.

 1. Ομοιόμορφος φορολογικός συντελεστής εταιρειών 12.5% (από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη).
 2. Ευρώ, αναπτυσσόμενο και ελκυστικό δίκτυο με Συνθήκες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ). Ο στόχος των ΣΑΔΦ είναι να εξασφαλιστεί ότι το ίδιο εισόδημα δεν φορολογείται σε περισσότερες από μία χώρες.
 3. Το λογιζόμενο μέρισμα απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος ανεξάρτητα από την πηγή του υπό τον όρο ότι διαθέτει τουλάχιστον 1% της επιχείρησης που διανέμει το μέρισμα.
 4. Άνευ όρων απαλλαγή κερδών κεφαλαίου επί των κερδών: κέρδη από τη διάθεση των μετοχών, ομολόγων / ομολογιών και πολλών άλλων τίτλων που κατέχουν.
 5. Απαλλαγή φόρου από την εμπορία των κερδών των ξένων υποκαταστημάτων των κυπριακών εταιρειών.
 6. Ανακούφιση για ζημιές: Οι επιχειρήσεις μπορούν να μεταφέρουν ζημίες για πέντε χρόνια.
 7. Απαλλαγή κεφαλαιουχικών κερδών και φόρου εισοδήματος ακίνητης περιουσίας ή άλλου ενεργητικού που βρίσκεται εκτός Κύπρου. Ο φόρος κερδών κεφαλαίου ισχύει μόνο για τα κέρδη στη διάθεση της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο ή τις μη καταχωρημένες μετοχές σε μια επιχείρηση που είναι κύριος της ακίνητης ιδιοκτησίας που τοποθετείται στην Κύπρο.
 8. Μηδενικός εταιρικός φορολογικός συντελεστής και καμία ετήσια κυβερνητική αμοιβή εάν η οντότητα είναι μη- κάτοικος.
 9. Οι εισπρακτέοι τόκοι από κυπριακή επιχείρηση εξαιρούνται από τον φόρο εισοδήματος.
 10. Η οδηγία συγχώνευσης της Ε.Ε (ενσωματωμένη στην κυπριακή νομοθεσία) προβλέπει ότι μια συναλλαγή που είναι για «αναδιοργάνωση», απαλλάσσεται του φόρου εταιρικού εισοδήματος, του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών και των αμοιβών μεταφοράς.
 11. Δεν υφίσταται κανένας φόρος κεφαλαιουχικών κερδών ή εισοδήματος στην εκκαθάριση των συμμετοχών ή μιας επιχείρησης.
 12. Είναι δυνατή η διασυνοριακή συγχώνευση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων: δύο κυπριακών ή μιας κυπριακής και μιας άλλης μη-κυπριακής επιχείρησης.
 13. Υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής στο Φ.Π.Α.
 14. Σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα σε Εταιρείες ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων (patterns, trademarks, etc). Απαλλαγή, υπό προϋποθέσεις, της φορολόγησης του 80% των κερδών.

Φόρος Φυσικών Προσώπων

Η Κύπρος προσφέρει στα άτομα ένα από τα χαμηλότερα φορολογικά καθεστώτα στην Ευρώπη.

Φορολογικός κάτοικος Κύπρου είναι αυτός που διαμένει στην Κύπρο για περισσότερο από 183 ημέρες σε ένα ημερολογιακό έτος. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να εξασφαλιστεί φορολογική κατοικία με παραμονή 60 ημερών.

Οι ακόλουθοι φορολογικοί κανόνες ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα:

 1. Τα άτομα φορολογούνται σε κλίμακα που κυμαίνεται από 0% επί του εισοδήματος μέχρι € 19.500 ετησίως μέχρι το 35% κατ ‘ανώτατο όριο.
 2. Οι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου φορολογούνται με βάση το παγκόσμιο εισόδημα ενώ οι μη φορολογικοί κάτοικοι φορολογούνται μόνο με εισόδημα από πηγές στην Κύπρο.
 3. Τα μερίσματα που καταβάλλονται σε μη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου εξαιρούνται του φόρου παρακράτησης.
 4. Απαλλαγή κατά 50% του φόρου εισοδήματος για την αρχική τους απασχόληση στην Κύπρο κατά την πρώτη πενταετία εάν τα ετήσια κέρδη υπερβαίνουν τα € 100.000. Η απαλλαγή ισχύει για μια περίοδο 10 ετών για την απασχόληση που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2012.
 5. Απαλλαγή κατά 20% των αμοιβών (κατ ‘ανώτατο όριο € 8.550 ετησίως για δέκα χρόνια μέχρι το 2020) εργαζομένων από την πρώτη απασχόληση στην Κύπρο, υπό την προϋπόθεση ότι το άτομο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου πριν από την έναρξη της απασχόλησης.
 6. Φορολογική απαλλαγή επί των κερδών μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό και για μισθό που αποκτήθηκε στο εξωτερικό (κανόνας 90 ημερών).
 7. Κανένας φόρος επί των κερδών που αποκτώνται από την πώληση τίτλων όπως μετοχές, ομόλογα, χρεόγραφα κ.λπ. Τα ταμεία προνοίας, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλα εγκεκριμένα κεφάλαια απαλλάσσονται επίσης από το φόρο.
 8. Δεν υπάρχει φόρος κληρονομιάς.
 9. Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής αμυντικής εισφοράς για άτομα που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην Κύπρο (non – domicile). Για τους κάτοικους της Δημοκρατίας επιβάλλεται αμυντική εισφορά για ενοίκια, τόκους και μερίσματα.

Περαιτέρω Κίνητρα Επενδυτικού Χαρακτήρα:

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης για ενίσχυση των τοπικών επενδύσεων προσφέρονται μια σειρά πρόσθετων φορολογικών κινήτρων που περιλαμβάνουν:

 

 • Πρόβλεψη για αυξημένη έκπτωση 25% επί των φορολογητέων στο εισόδημα που καταβάλλεται από τους εργοδότες για κάθε επιπλέον εργαζόμενο που προσλαμβάνεται.
 • Ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας καταργήθηκε το 2017.
 • Επιταχυνόμενη απόσβεση, νοητή έκπτωση τόκου (ΝΕΤ) σε νέα κεφάλαια.
 • Απαλλαγή από τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών σε μεταπώληση για απόκτηση ακίνητης περιουσίας για όσους απέκτησαν τη περιουσία το 2016.
 • Μείωση στα τέλη μεταβίβασης: (α) Εάν ο Φ.Π.Α καταβλήθηκε στη τιμή αγοράς του ακινήτου, δεν πληρώνονται τέλη μεταβίβασης ακινήτου (β) Εάν ο Φ.Π.Α δεν είχε καταβληθεί στη τιμή αγοράς του ακινήτου, τα τέλη μεταβίβασης ακινήτων μειώνονται κατά 50%.

FCI-PlusPoint «One Stop Shop» για Επιχειρήσεις

Για ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό, μεταφορά έδρας, σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία, φοροτεχνικά, νομική κάλυψη εταιρείας εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο και αλλού, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μισθοδοσίας, ναυτιλιακές εταιρείες, εγγραφή εταιρειών σε ευρωπαϊκές χώρες, επενδύσεις στο εξωτερικό, φορολογία εταιρειών εξωτερικού, καταπιστεύματα, ανωνυμία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/ και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή απευθυνθείτε:

+30 6944 836393
+357 22 673 800

Η “FCI‐PlusPoint” με την τεχνογνωσία του προσωπικού της και την εμπειρία των 40 χρόνων λειτουργίας της, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της φορολογικό, οικονομοτεχνικό και νομικό σχεδιασμό.

Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία για δραστηριοποίηση του στο εξωτερικό μέσω Κύπρου ή και αλλού.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή

τηλ. Ελλάδας: +30 210 4170 603 , τηλ. Κύπρου: +357 22 673 800