Επιχείρηση μέσω Μάλτας

Γιατί να επιλέξετε τη Μάλτα ως προορισμό

Βασικός παράγοντας για την επιλογή της Μάλτας ως προορισμό είναι η σαφής πολιτική βούληση της χώρας, όπως και στην περίπτωση της Κύπρου, για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που να έχουν σημαντική συμβολή στο εθνικό ΑΕΠ.
Η Νομοθεσία της χώρας, βασίζεται στις οδηγίες της ΕΕ. Διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας καθώς και ένα φορολογικό σύστημα με σημαντικές επιστροφές και φορολογικές πιστώσεις. Αυτά σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα υψηλής ειδίκευσης, αγγλόφωνο εργατικό δυναμικό και αποδοτικό κόστος εγκατάστασης την καθιστά μια ιδανική δικαιοδοσία.

Χρόνος Σύστασης

Μια Μαλτέζικη εταιρεία μπορεί να συσταθεί μέσα σε λίγες μόνον ημέρες με την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται όλα τα αναγκαία έγγραφα. Η FCI-PlusPoint, είναι σε θέση να σας βοηθήσει με τη διαδικασία σύστασης και να σας παρέχει επαγγελματικές συμβουλές και υπηρεσίες για ομαλή λειτουργία της εταιρείας σας.

Διαδικαστικά

Τα κόστη εγγραφής ποικίλλουν ανάλογα με την αξία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο είναι ύψους €1.200, εκ των οποίων το 20% πρέπει να καταβληθεί πλήρως. Υπάρχει ένα ετήσιο τέλος σύμφωνα με το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο.
Η εταιρεία θα πρέπει να έχει τουλάχιστο έναν μέτοχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), έναν διευθυντή και Γραμματέα.

Φορολογία Εταιρειών

Οι μεγάλες εταιρείες φορολογούνται με το Advanced Corporation / Προ-φορολογία με συντελεστή 35% στο φορολογητέο εισόδημα. Οι μη μόνιμοι κάτοικοι δικαιούνται να επιλέξουν για επιστροφή του φόρου που καταβλήθηκε επί των μερισμάτων, όπως περιγράφεται παρακάτω. Επιβάλλεται φόρος στο «παγκόσμιο εισόδημά» τους, για την περίπτωση εταιρειών που έχουν συσταθεί και είναι φορολογικοί κάτοικοι Μάλτας. Μια εταιρεία η οποία είτε δεν έχει συσταθεί ή δεν είναι φορολογικός κάτοικος στη Μάλτα, και λειτουργεί μέσω υποκαταστήματος στη Μάλτα, χρεώνεται μόνο επί των κερδών που προκύπτουν στη Μάλτα.
Σε αντίθεση με την Κύπρο που υιοθετεί ένα απλό σύστημα όπου η εταιρεία φορολογείται με ενιαίο συντελεστή 12,5% επί των κερδών.

Επιστροφές Φόρων

Η επιστροφή μπορεί να φθάσει μέχρι και 100% του φόρου που καταβλήθηκε σε εταιρικό επίπεδο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Μέτοχοι, μη-κάτοικοι Μάλτας, που λαμβάνουν μερίσματα που καταβάλλονται από μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Μάλτα, μπορεί να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή του φόρου που καταβλήθηκε επί των μερισμάτων. Επιστροφές φόρων από φορολογηθείσες πηγές, καταβάλλονται απευθείας από την Κυβέρνηση της Μάλτας, εντός μέγιστης προθεσμίας 45 ημερών από τη διανομή των μερισμάτων. Κατατίθενται σε λογαριασμό που προσδιορίζεται από τον μέτοχο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Επιστροφές φόρων εφαρμόζονται επίσης όταν μια εταιρεία λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού υποκαταστήματος στη Μάλτα.

Οι διαθέσιμες επιστροφές φόρου είναι:

  • 6/7 επιστροφή – επί των κερδών από τις εμπορικές δραστηριότητες, με μέγιστη καθαρή φορολογική διαρροή του 5%.
  • 5/7 επιστροφή – επί των κερδών που προέρχονται από το παθητικό τόκων και δικαιωμάτων (royalties), με μέγιστη καθαρή φορολογική διαρροή του 10%.
  • επιστροφή 2/3 – Διατίθεται όταν η εταιρεία έχει ζητήσει ελάφρυνση από τη διπλή φορολογία. Η επιστροφή εξαρτάται από το είδος της απαλλαγής της διπλής φορολογίας και περιορίζεται στο φόρο που καταβλήθηκε στη Μάλτα.
  • 100% επιστροφή – εφαρμόζεται όταν τα κέρδη προκύπτουν από μια συμμετέχουσα εκμετάλλευση (participating holding).

Η αποστολή μας είναι να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία εγκατάστασης επιχειρήσεων στη Μάλτα, χωρίς προβλήματα ή εκπλήξεις, παρέχοντας στους πελάτες μας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές.

FCI-PlusPoint «One Stop Shop» για Επιχειρήσεις

Για ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό, μεταφορά έδρας, σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία, φοροτεχνικά, νομική κάλυψη εταιρείας εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο και αλλού, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μισθοδοσίας, ναυτιλιακές εταιρείες, εγγραφή εταιρειών σε ευρωπαϊκές χώρες, επενδύσεις στο εξωτερικό, φορολογία εταιρειών εξωτερικού, καταπιστεύματα, ανωνυμία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/ και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή απευθυνθείτε:

+30 6944 836393
+357 22 673 800

Η “FCI‐PlusPoint” με την τεχνογνωσία του προσωπικού της και την εμπειρία των 40 χρόνων λειτουργίας της, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της φορολογικό, οικονομοτεχνικό και νομικό σχεδιασμό.

Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία για δραστηριοποίηση του στο εξωτερικό μέσω Κύπρου ή και αλλού.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή

τηλ. Ελλάδας: +30 210 4170 603 , τηλ. Κύπρου: +357 22 673 800