Επιχείρηση στην Αγγλία

Πώς να διεξάγετε εργασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο ή/και μέσω αυτού.

Πριν από τη λήψη μιας απόφασης πρέπει να σκεφτείτε προσεκτικά ποια δομή ταιριάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Μια λάθος δομή μπορεί να σας εκθέσει σε περιττά έξοδα και κινδύνους, ενώ η παράλειψη να αντιμετωπιστούν ορισμένα πρακτικά ζητήματα μπορεί να επιφέρει προβλήματα στους επιχειρηματικούς εταίρους ή συνεργάτες σας.

Η FCI-PlusPoint σας βοηθά να αποφύγετε δυσάρεστες εξελίξεις αναλαμβάνοντας : εγγραφή/ στήσιμο της επιχείρησης, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και όλα τα απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

1. SoleTrader (αυτοαπασχολούμενοι)

Η Ατομική επιχείρηση ταιριάζει σε επαγγέλματα όπου η έναρξη εργασιών δεν απαιτεί μεγάλες επενδύσεις, όπως η ξυλουργική, οικοδομικές εργασίες ή freelance υπηρεσίες. Δεν εμποδίζει την απασχόληση προσωπικού, αλλά παρέχει την ευχέρεια ανάπτυξης ανάλογα με τις ανάγκες.

2. Συνεταιρισμός

Επιχειρηματική δραστηριότητα μεταξύ δυο ή περισσότερων ατόμων, γνωστή ως «εταιρική σχέση ή συνεταιρισμός». Ο καθένας μπορεί να κατέχει ίσο μερίδιο ή μερικοί μπορούν να έχουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Ο κάθε Εταίρος είναι υπεύθυνος για τα χρέη της επιχείρησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του. Το ίδιο συμβαίνει και με το ποσοστό εισοδήματος μεταξύ των Εταίρων .

Σε αντίθεση με άλλες μορφές επιχειρήσεων, ο συνεταιρισμός (και οι ατομικές επιχειρήσεις) μπορούν να αρχίσουν να λειτουργούν άμεσα, αν και για ορισμένα είδη επιχειρήσεων ίσως χρειαστεί εμπορική άδεια ή άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος . Αν οι συναλλαγές διεξάγονται με όνομα διαφορετικό από εκείνο των ιδιοκτητών, πρέπει να εμφανίζονται τα ονόματα και οι ατομικές τους διευθύνσεις. Αυτό είναι το η δεύτερο πιο δημοφιλές είδος επιχείρησης, που συχνότερα συνδέεται με το επάγγελμα λογιστή, δικηγόρου ή γιατρού. Συχνά ο κάθε εταίρος ειδικεύεται σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή είναι υπεύθυνος για μια συγκεκριμένη περιοχή.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, επειδή οποιεσδήποτε αποφάσεις και ενέργειες εξαρτώνται από την κοινή συμφωνία των εταίρων, ίσως προκύψουν συγκρούσεις μακροπρόθεσμα ή και διάλυση. Γι ‘αυτό είναι σημαντικό πριν την επιχειρηματική έναρξη να καταρτιστεί «συμφωνία συνεταιρισμού».

Τύποι Συνεταιρισμών

(Α) Γενικός Συνεταιρισμός:

Από δύο έως είκοσι εταίροι. Καλύπτει ακόμα την περίπτωση που δύο ή περισσότερα άτομα ή άλλα πρόσωπα (όπως μια επιχείρηση και ένα άτομο) ασκούν τις δραστηριότητές τους ως συνεταίροι, είτε επίσημα είτε όχι.

Όσον αφορά στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων, οι ομόρρυθμες εταιρείες είναι χειρότερες από τις ατομικές επιχειρήσεις. Οτιδήποτε κάνει ένας εταίρος επηρεάζει όλους τους υπόλοιπους, επειδή είναι προσωπικά υπεύθυνος για όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις συμφωνίες της εταιρικής σχέσης.

(Β) Συνεταιρισμός με Περιορισμούς:

Η μορφή αυτή είναι πολύ σπάνια σήμερα και αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% του συνόλου των εταιρικών σχέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Περιορισμένος Συνεταιρισμός (LP) είναι μια ένωση ενός ή περισσότερων ομόρρυθμων εταίρων μαζί με ένα ή περισσοτέρους ετερόρρυθμους εταίρους για το «επιχειρείν» με σκοπό το κέρδος ως συν-ιδιοκτήτες. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός LP είναι ότι ο ετερόρρυθμος εταίρος απολαμβάνει περιορισμένη ευθύνη εφόσον αυτός δεν συμμετέχει στον έλεγχο της επιχείρησης εταιρικής σχέσης. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της LP είναι και οι υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις της LP.

(Γ) Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (LLP):

Είναι παρόμοια μορφή με τον πρότυπο συνεταιρισμό, με τη διαφορά ότι τα μεμονωμένα μέλη έχουν μειωμένες υποχρεώσεις ως προς τα χρέη που τυχόν προκύψουν από τη λειτουργία της επιχείρησης. Στην πραγματικότητα, ένα LLP είναι παρόμοιο με τη λειτουργία μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Ως αποτέλεσμα, LLP συνιστάται μόνο για επικερδείς επιχειρήσεις.

Μια LLP μπορεί να σχηματίζεται από δύο ή περισσότερα πρόσωπα (ιδιώτες ή εταιρείες, και όχι απαραίτητα κάτοικους του Ηνωμένου Βασιλείου όπως Κυπριακές ή Belize Εταιρείες). Για να σχηματίσουν ένα LLP, οι εταίροι πρέπει να καταθέσουν έγγραφο συνεταιρισμού στον Έφορο Εταιρειών. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές μιας LLP είναι οι ίδιοι. Η δομή της διαχείρισης και η σχέση μεταξύ των εταίρων είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ τους και μπορούν να καταγράφονται σε ξεχωριστή συμφωνία LLP, παρόμοια με αυτή της Συνεταιρικής Σχέσης.

Πλεονεκτήματα LLP

Τα μέλη δεν έχουν προσωπική ευθύνη για τα χρέη και τις συμβάσεις του LLP ούτε από κοινού ούτε εξ’ ολοκλήρου για την αμέλεια οποιουδήποτε μέλους.

Η ευθύνη των μελών να συνεισφέρουν σε εκκαθάριση, περιορίζεται στο ποσόν που συμφωνούν να συμβάλλουν σε περίπτωση εκκαθάρισης, όπως καταγράφεται στη συμφωνία LLP.

LLP Μειονεκτήματα

Τα οικονομικά στοιχεία κατατίθενται στον Έφορο Εταιρειών και είναι προσβάσιμα στο κοινό.

Τα χρήματα και η περιουσία που λαμβάνει η LLP γίνονται ιδιοκτησία της και ο συνεισφέρων δεν έχει δικαίωμα για την επιστροφή τους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης.

3. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (LTD)

Ένας τρίτος τρόπος επιχειρηματικής μορφής είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ( με ανωνυμία ) . Η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών και είναι μια οντότητα από μόνη της. Οι Εταιρείες υπόκεινται σε περισσότερους κανόνες που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, αλλά μπορεί να υπάρχουν περαιτέρω φορολογικά πλεονεκτήματα. Τα άτομα που εμπλέκονται έχουν μετοχές στην επιχείρηση ανάλογα με τη συμμετοχή τους. Μια ανώνυμη εταιρεία θεωρείται νομικά ως χωριστή οντότητα από τους μετόχους της. Για το λόγο αυτό, αν η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, οι μέτοχοι θα είναι προσωπικά υπεύθυνοι για το ανεξόφλητο ποσό των μετοχών τους και μόνο. Φυσικά σε περιπτώσεις που οι μέτοχοι έχουν ενεργήσει με δόλο ή αμέλεια, η προσωπική τους ευθύνη δεν μπορεί να περιοριστεί. Τέλος οι Διευθυντές έχουν προσωπική ευθύνη που μπορεί να προκύψει αν η εταιρεία τους εμπορεύεται ενώ είναι αφερέγγυα.

Ενώ ο περιορισμός της ευθύνης εμφανίζεται ελκυστικός, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν πρόκειται για τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, μπορεί να ζητηθούν προσωπικές εγγυήσεις από τους διευθυντές, ή / και τους μετόχους. Τούτο στη συνέχεια αναιρεί το συγκεκριμένο πλεονέκτημα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει διάκριση μεταξύ εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και εισοδήματος από αυτό-απασχόληση. Οι διευθυντές φορολογούνται με βάση το ότι έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένες νομικές απαιτήσεις. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει απαιτήσεις σε σχέση με την Υγεία και την Ασφάλεια, Πράξεις – Περιγραφές Εμπορίου, Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων, Νόμο για την Απασχόληση κλπ.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης VS Συνεταιρισμού

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Θα πρέπει να λειτουργήσετε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή συνεταιρισμού; Ή ίσως ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LLP), όπου ορισμένοι πιστεύουν ότι προσφέρει το καλύτερο από τις δύο μορφές; Είναι σημαντικό να επιλέξετε την καταλληλότερη εταιρική μορφή, σε σχέση με άλλους παράγοντες, όπως φορολογικά, διαδοχή κλπ.

Κάθε εταιρεία πρέπει να αξιολογήσει τις φιλοδοξίες της, ενόψει των σημερινών περιστάσεων και να αποφασίσει την πιο κατάλληλη διαδρομή. Η επιλογή του καλύτερου και πιο λειτουργικού σχεδιασμού, αποτελεί το βασικότερο μέρος της επιχειρηματικής σας επιτυχίας.
Μια ανώνυμη εταιρεία είναι ανεξάρτητη νομική οντότητα, που διευθύνεται από τους διευθυντές και ανήκει στους μετόχους της, που συχνά είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Κάθε εταιρεία πρέπει να δημοσιεύει τους ετήσιους λογαριασμούς της, αν και οι μικρές εταιρείες με κύκλο εργασιών κάτω των £5,6 εκατ. ετησίως, χρειάζεται να παρέχουν μόνον μια βασική οικονομική περίληψη και δεν απαιτούνται ελεγμένοι λογαριασμοί.

Αντίθετα, ο Συνεταιρισμός ανήκει και διοικείται από τους ίδιους τους εταίρους που είναι προσωπικά και από κοινού υπεύθυνοι για τις ενέργειες των συναδέλφων τους, με βάση την Συμφωνία Συνεταιρισμού.

Οι Συνεταιρισμοί δεν χρειάζεται να δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις ούτε να ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή.

Μπορεί να αξιοποιηθεί συσχετισμός, όπως: Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης να δημιουργούν Συνεταιρισμούς για διαφορετικούς τύπους έργων. Αυτό παρέχει μέγιστη ευελιξία και βοηθά την επιχείρηση να προστατεύσει τον εαυτό της. Μπορεί επίσης να είναι ένα χρήσιμο μέσο για την εξασφάλιση διαδοχής διευθυντών/ εταίρων.

Δεδομένου ότι τα μέλη έχουν περιορισμένη ευθύνη, η προστασία των ατόμων που ασχολούνται με LLP απαιτεί τη διατήρηση λογιστικών αρχείων, ετοιμασία και υποβολή ετήσιων λογαριασμών από ορκωτό ελεγκτή καθώς και ετήσια έκθεση στον Έφορο Εταιρειών, με τρόπο παρόμοιο των εταιρειών. Οι εξαιρέσεις (και τα όρια) που εφαρμόζονται στις εταιρείες με την παράδοση σύντομων οικονομικών καταστάσεων και την απαλλαγή ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, ισχύουν και στις LLP.

FCI-PlusPoint «One Stop Shop» για Επιχειρήσεις

Για ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό, μεταφορά έδρας, σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία, φοροτεχνικά, νομική κάλυψη εταιρείας εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο και αλλού, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μισθοδοσίας, ναυτιλιακές εταιρείες, εγγραφή εταιρειών σε ευρωπαϊκές χώρες, επενδύσεις στο εξωτερικό, φορολογία εταιρειών εξωτερικού, καταπιστεύματα, ανωνυμία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/ και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή απευθυνθείτε:

+30 6944 836393
+357 22 673 800

Η “FCI‐PlusPoint” με την τεχνογνωσία του προσωπικού της και την εμπειρία των 40 χρόνων λειτουργίας της, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της φορολογικό, οικονομοτεχνικό και νομικό σχεδιασμό.

Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία για δραστηριοποίηση του στο εξωτερικό μέσω Κύπρου ή και αλλού.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή

τηλ. Ελλάδας: +30 210 4170 603 , τηλ. Κύπρου: +357 22 673 800