Ανάπτυξη Εργασιών μεταξύ Ελλάδας & Κύπρου

Προοπτικές για Ανάπτυξη Εταιρειών

Επένδυση σε ακίνητα στην Κύπρο ή Ελλάδα:
Εξασφάλιση από επενδύσεις στην Κύπρο: Η Κύπρος παρέχει ευκαιρίες σε επενδύσεις ακινήτων. Υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης του ακινήτου από επαγγελματικές εταιρείες ώστε να προσφέρει σταθερό εισόδημα και να διευρύνουν την πηγή εισοδήματος. Το ακίνητο μπορεί να εγγραφεί σε κυπριακή εταιρεία ή καταπίστευμα. Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασής μετοχών σε μέλη της οικογένειας, η φορολογία είναι περιορισμένη ή μηδενική.

Εξασφάλιση από επενδύσεις την Ελλάδα: Κυπριακή εταιρεία μπορεί να αποκτήσει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Τυχόν εισόδημα θα φορολογείται στην Ελλάδα, παρ’ όλα αυτά σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης μετοχών σε μέλος/η της οικογένειας, η φορολογία είναι περιορισμένη ή μηδενική.

Περαιτέρω εξασφάλιση περιουσίας και Οικογενειακός Προγραμματισμός μπορούν να δημιουργηθούν με τη σύσταση Κυπριακού Διεθνούς Καταπιστεύματος.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΚΥΠΡΟΣ: ΕΥΝΟΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Η ΚΥΠΡΟΣ προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε εταιρείες και ιδιώτες.

  1. Εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο με διεθνή δραστηριότητα (όπως παροχής υπηρεσιών, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαδικτύου, e-shop), φορολογούνται σε συντελεστή 12,5% στο ετήσιο κέρδος. Το μέρισμα που λαμβάνει/ουν ο/οι Έλληνες Μέτοχοι βάσει της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ των δυο κρατών, έχει μηδενικό συντελεστή.
  2. Κυπριακή εταιρεία με παράρτημα στην Ελλάδα. Εταιρείες που έχουν εμπορικές συναλλαγές (εισαγωγές ή/και εξαγωγές ή άλλου είδους) με διεθνείς και τοπικές δραστηριότητες, η δομή κυπριακής εταιρείας και παραρτήματος μπορεί να φέρει ευνοϊκό φορολογικό προγραμματισμό.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ή ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Οι εγγραφές ελληνικών εταιρειών αυξήθηκαν από 1.000 το 2012 σε 1.799 το 2016 και σε 1.779 το 2017. Ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται. Πιο συγκεκριμένα, ελληνικές εταιρείες κολοσσοί ίδρυσαν θυγατρικές εταιρείες στο νησί. Μετέφεραν τη βάση του στην Κύπρο, αφήνοντας θυγατρική εταιρεία να λειτουργεί στην Ελλάδα.

Πρόσθετα μεγάλος αριθμός κατασκευαστικών έργων στην Κύπρο (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) υλοποιούνται από ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες.

Μεγάλος αριθμός παγκόσμιων εταιρειών διατηρούν λειτουργική ή επιχειρηματική-εταιρική διαχείριση στην Κύπρο.

Στην αξιολόγηση για σκοπούς απόφαση μετεγκατάστασης έδρας ή τμήματος λειτουργιών της εταιρείας ή του ομίλου, συντείνει ότι η Κύπρος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), είναι ένας σημαντικός συνδυασμός για τους επενδυτές στην εγγραφή κυπριακής εταιρείας ή/και τη λειτουργία διεθνούς έδρας (HQ – Κεντρικά Γραφεία) στην χώρα, όπως έχουν ήδη κάνει πολλές πολυεθνικές εταιρείες.

Προσφέρουμε υπηρεσίες για εξεύρεση συνεργατών /πελατών στην Κύπρο καθώς και σε άλλες χώρες για ανάπτυξη διασυνοριακών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (εξαγωγών – αντιπροσώπευσης – τοπικής παρουσίας).

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΞΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Συστάθηκαν Μηχανισμοί Ενεργοποίησης Επιχειρήσεων Fast Track ως Μονάδες Επιχειρηματικής Διευκόλυνσης Business Facilitation Unit Εταιρείες διεθνούς ενδιαφέροντος που είτε δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, είτε επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα, καθώς και για κυπριακές εταιρείες σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που περιλαμβάνουν:

• Ναυτιλιακές εταιρείες,

• Εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (high-tech
καινοτομίας,

• Φαρμακευτικές εταιρείες,

• Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς
της βιογενετικής και της βιοτεχνολογίας.

ΦΟΡΟΣ ΕΚΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ– ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Απασχόληση ομογενών ή μη, με απόσπαση υπαλλήλων στην Κύπρο για εργασία σε κυπριακές ή διεθνής εταιρείες, δημόσια ή ιδιωτικά έργα. Άτομα συνταξιούχοι που μεταφέρουν την διαμονή τους στη Κύπρο. Ναυτικοί με απασχόληση σε πλοία με κυπριακή σημαία.

Η Κύπρος, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέρει τη δυνατότητα απόσπασης εργασίας σε προσωρινή βάση με συνέχιση της ασφάλισης στην Ελλάδα και μονιμότερης εξασφάλισης εργασίας με ασφάλιση στην Κύπρο.

Προσφέρονται φορολογικά κίνητρα σε άτομα και εταιρείες που μεταφέρουν προσωπικό για εργασία στην Κύπρο.

Οι Υπηρεσίες μας:

• Φοροτεχνικές Υπηρεσίες & Συμβουλές, Διεθνή
Φορολογικό Σχεδιασμό.

• Σύσταση & Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης
Εταιρειών.

• Σύσταση Καταπιστευμάτων (Trust).

• Ναυτιλιακά: φορολογικός σχεδιασμός, σύσταση
εταιρείας ή/και εγγραφής πλοίου (σκαφών αναψυχής
ή άλλων), επιτόπια αντιπροσώπευση.

• Ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο
και αλλού.

• Υπηρεσίες Συμμόρφωσης: Λογιστικά/ Μισθολόγια/
ΦΠΑ.

• Πνευματικά Δικαιώματα (IP) – Trade Mark &
Copywrite.

• Διασυνοριακές Επιχειρησιακές Δραστηριότητες
Ανάπτυξης στην Κύπρο – Ελλάδα και αλλού.

• Επενδύσεις στην Κύπρο και εξωτερικό στον τομέα
ακινήτων και επιχειρήσεων.

Διαφοροποιούμαστε στο χώρο καθώς προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις για κάθε επιχείρηση και αναλαμβάνουμε την υλοποίησή τους εξασφαλίζοντας το καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.