Αλλαγές στον νόμο BVI από τις 01/01/2023

Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της BVI, έχει εισαγάγει τροποποιήσεις στον εταιρικό νόμο (BVI Business Companies Act and the BVI Business Companies Regulations) που θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023 για συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

 

Συνοπτικά, οι νέες απαιτήσεις είναι:

•  Μια εταιρεία BVI απαιτείται να ετοιμάζει ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (AFR).

•  Η μη συμμόρφωση με την πιο πάνω απαίτηση μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις έως και $5000 και θα έχει αντίκτυπο στην διατήρηση της εταιρείας σε «καλή κατάσταση».

•  Έχει τροποποιηθεί η προσέγγιση στον χειρισμό της διαδικασίας διάλυσης της εταιρείας.

•  Τα ονόματα των διευθυντών (χωρίς πρόσθετες πληροφορίες) θα είναι διαθέσιμα στο κοινό, κατόπιν αναζήτησης.

•  έχει θεσπιστεί απαίτηση ότι τα πρόσωπα που διορίζονται να ενεργήσουν ως εκκαθαριστές σε φερέγγυα βάση, να είναι κάτοικοι της χώρας.

•  μια εταιρεία που θα προχωρήσει σε διάλυση, απαιτείται να υποβάλει ειδοποίηση αυτής της πρόθεσης τουλάχιστον 14 ημέρες για να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

•  Η BVI ενδέχεται να εισαγάγει δημόσιο μητρώο προσώπων που εξασκούν σημαντικό έλεγχο στην εταιρεία, στο εγγύς μέλλον.

 

Μεταφορά έδρας της Εταιρείας από τρίτες χώρες (BVI redomiciliation)

Η Κύπρος μπορεί να είναι μια ελκυστική δικαιοδοσία φορολογικών κινήτρων για την εκ νέου μετεγκατάσταση μιας εταιρείας BVI.  Η Κύπρος είναι χώρα της ΕΕ με διάφανες και εναρμονισμένο φορολογικό σύστημα σύμφωνα με τις πρακτικές που συστήνονται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).  Η Κύπρος είναι ένα καθιερωμένο και καλής φήμης κέντρο οικονομικών και επιχειρηματικών κινήτρων.  Η Κύπρος προσφέρει την ευκαιρία που αναζητούν οι Επενδυτές/Μέτοχοι να δημιουργήσουν αξία.  Αξιοποιεί όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά προσφέροντας ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, καθιστώντας το ελκυστικό για επιχειρήσεις και επενδυτές για πάνω από τέσσερις δεκαετίες τώρα. 

 

Πώς μπορεί να βοηθήσει η FCI PlusPoint

Μπορούμε να εξετάσουμε με πιο τρόπο ο νέος νόμος επηρεάζει την επιχείρησή σας και να σας παρέχουμε την απαραίτητη βοήθεια για να ευθυγραμμιστείτε με τη νέα νομοθεσία.

 

Επιπλέον, σας βοηθάμε στην επιλογή της μετεγκατάστασης της εταιρείας BVI στην Κύπρο και να αναλάβουμε την όλη διαδικασία, αν αυτό αποφασίσετε ότι είναι το επόμενο βήμα.

Tel: Cyprus +357-22-673800 | Greece +30 6944 836393
E-mail: G.manager@pluspoint.gr | info@fci-pluspoint.com | info@fci.com.cy
www.fci-pluspoint.com | www.fci.com.cy
Address: 2 Chr. Sozos Str., Eiffel Tower, 3rd Floor, P. O. Box 21439, 1508 Nicosia, Cyprus