Φορολογικό Ημερολόγιο 2016

Φορολογικό Ημερολόγιο 2016

Double Tax Treaty Updates

 
31/01 30/04 30/06 31/07 01/08 30/09 31/12
Υποβολή δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος (Ε. Πρ. 623) για το έτος 2013
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εταιρείας (Ε. Πρ.1) 2014.
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος (Ε. Πρ.1) από φυσικά πρόσωπα τα οποία ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 2014
Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς ανά εξάμηνο (ενοίκια, τόκοι, μερίσματα)
Ετήσιο τέλος εταιρειών πληρωτέο στον Έφορο Εταιρειών
Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης (Ε. Πρ.1) από μισθωτούς, όταν το μεικτό εισόδημα υπερβαίνει τις €19.500 για το έτος 2015. Έντυπη Δήλωση υποβάλλεται μέχρι 30 Απριλίου.
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εργοδότη- (Ε. Πρ .7) για το έτος 2015
Υποβολή προσωρινής φορολογίας 2016 και πληρωμή αυτής σε δύο δόσεις
Πληρωμή οφειλόμενου φόρου προηγούμενου έτους για εταιρείες- Αυτοφορολογία
Πληρωμή οφειλόμενου φόρου προηγούμενου έτους για φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις – Αυτοφορολογία
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα (αυτοεργοδοτούμενους) που δεν ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς, όταν το μεικτό τους εισόδημα υπερβαίνει τις €19.500 για το έτος
Πληρωμή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, για 2016
Πληρωμή φόρου που αποκόπτεται από τον μισθό και τα φιλοδωρήματα υπαλλήλων (PAYE) Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.
Καταβολή εισφορών κοινωνικών ασφάλισεών εργαζομένων
Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς που παρακρατείται σε μέρισματά τόκους, ενοίκια