Φορολογικό Ημερολόγιο Κύπρου 2019

Η F.C.I. LTD προσφέρει το Φορολογικό Ημερολόγιο σαν ένα εργαλείο για καλύτερο προγραμματισμό των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων για το τρέχον έτος.

Μέχρι 31 Ιανουαρίου

Υποβολή δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος (ΤΦ623) για το 2016 πληρομή έκτακτης αμηντικής εισφοράς εν’ αυτού.

 

 

 

 

Μέχρι 31 Μαρτίου

Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης εισοδήματος εταιρείας (ΤΦ4) για το έτος 2017 γιά εταιρείες.
Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα (ΤΦ1) που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2017.
Υποβολή δήλωσης και πληρωμή πρώτης δόσης του ειδικού φόρου Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το 2019.

 

Μέχρι 30 Απρίλιου

Υποβολή μη-ηλεκτρονικής δήλωσης εισοδήματος (ΤΦ1) για το 2018 από μισθωτούς, όταν το μεικτό τους εισόδημα υπερβαίνει τα €19.500 για το 2018.
Πληρωμή πρώτης δόσης φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής (E.Πρ. 199) για το πρώτο τετράμηνο του 2019

 

Μέχρι 30 Ιουνίου

Υποβολή μη-ηλεκτρονικής δήλωσης εισοδήματος (ΤΦ1) για το 2018 από αυτοεργοδοτούμενους που δεν ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, όταν το μεικτό τους εισόδημα υπερβαίνει τα €19.500 για το 2018.
Πληρωμή τελικού φόρου για το 2017 με αυτοφορολογία, από εταιρείς και φυσικά πρόσωπα (εκτός από αυτοεργοδοτούμενους που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις). Πληρωμή δεύτερης δόσης του ειδικού φόρου Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το 2019
Ετήσιο τέλος εταιρειών €350 πληρωτέο στον Έφορο Εταιρειών
Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα επί των μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός της Δημοκρατίας και επί των ενοικίων εντός και εκτός Δημοκρατίας για το πρώτο εξάμηνο του 2019.

 

Μέχρι 31 Ιουλίου

Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης εισοδήματος (ΤΦ1) για το 2016 από μισθωτούς, όταν το μεικτό τους εισόδημα υπερβαίνει τα €19.500 για το 2017.
Υποβολή δήλωσης υπολογισμού προσωρινής φορολογίας (ΤΦ6) και πληρωμή πρώτης δόσης προσωρινού φόρου για το 2018.
Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης εργοδότη (ΤΦ7) για το 2017.

 

Μέχρι 31 Αυγούστου

Πληρωμή τελικού φόρου για το 2018 με αυτοφορολογία (Ε.Πρ.158), απο φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.
Πληρωμή δεύτερης δόσης φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής (Ε.Πρ.199) για το δεύτερο τετράμηνο του 2019.

 

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης εισοδήματος (ΤΦ1) για το 2018 από αυτοεργοδοτούμενους που δεν ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, όταν το μεικτό τους εισόδημα υπερβαίνει τα €19.500 για το 2018.
Πληρωμή τρίτης δόσης του ειδικού φόρου Πιστωτικών σεπτέμβριος Ιδρυμάτων για το 2019 (Γ.Φ.750).

 

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Πληρωμή δεύτερης και τελευταίας δόσης προσωρινού φόρου για το 2019 εταιρείας (Τ.Φ 6.) και φυσικού προσώπου (Τ.Φ.5)
Πληρωμή τρίτης δόσης φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για το τρίτο τετράμηνο του 2019.
Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα επί των ενοικίων, μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός της Δημοκρατίας για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 επί των ενοικίων εντός και εκτός Δημοκρατίας .
Πληρωμή τέταρτης δόσης του ειδικού φόρου Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το 2019.

 

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκεται στη διάθεση σας για συμβουλευτικές και φορολογικές υπηρεσίες