Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (LTD)

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης είναι νομικά πρόσωπα, που η ευθύνη των μελών τους περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Σύσταση Εταιρείας στην Κύπρο

Μια εταιρεία πρέπει να εγγραφεί στον Έφορο Εταιρειών o οποίος διαθέτει έδρα στην Κύπρο και να έχει ελάχιστο ονομαστικό και εκδοθέν κεφάλαιο €1,000. Η εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν μέτοχο, έναν διευθυντή και γραμματέα. Ένα μόνο άτομο μπορεί να κατέχει όλες τις θέσεις (μονο-εταιρική). Δεν υπάρχει περιορισμός στην εθνικότητα των ατόμων στις θέσεις αυτές για σκοπούς ίδρυσης, παρ’ όλο που για να θεωρείται η εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου, θα πρέπει η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της να είναι κάτοικοι Κύπρου (οποιασδήποτε εθνικότητας). Μπορεί να εξασφαλιστεί ανωνυμία των νόμιμων δικαιούχων με διορισμό αντιπροσώπων (trustee) μετόχων – διευθυντών και γραμματέα.

Υποχρέωση συμμόρφωσης στις Απαιτήσεις της Νομοθεσίας.

 • Ετήσια Γενική Συνάντηση των μετόχων.
 • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες συντάσσονται από Ορκωτό Λογιστή.
 • Ετήσιες Φορολογικές Δηλώσεις υποβάλλονται στο γραφείο του φόρου εισοδήματος.
 • Ετήσια Έκθεση συμπληρώνεται δεόντως από το Γραμματέα της
 • Εταιρείας και υποβάλλεται μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στον Έφορο Εταιρειών.
 • Ετήσιο τέλος €350 για διατήρηση της εγγραφής της εταιρείας.
 • Υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α (κάθε τρίμηνο) και Καταστάσεις VIES (μηνιαίως) για εγγεγραμμένες εταιρείες.

Φορολογία Εταιρειών

Οι εταιρείες φορολογούνται βάση ομοιόμορφου φορολογικού συντελεστή 12.5% (που είναι ίσως το χαμηλότερο στην Ευρώπη).

2. Παράρτημα Αλλοδαπής Εταιρείας

Παράρτημα αλλοδαπής εταιρείας μπορεί να εγγραφεί στη Κύπρο στο πλαίσιο της παραγράφου 347 του Εταιρικού Δικαίου, Κεφάλαιο 113.

Οφέλη

Εάν η διαχείριση και ο έλεγχος του παραρτήματος αλλοδαπής εταιρείας δεν είναι στην Κύπρο, τα κέρδη απαλλάσσονται από όλους τους φόρους. Διαφορετικά, εάν η διαχείριση και ο έλεγχος είναι στη Κύπρο τα κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 12,5%. Το παράρτημα απολαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα που επεκτείνονται σε όλες τις διεθνείς επιχειρησιακές οντότητες.

Απαιτήσεις και Διαδικασίες Εγγραφής

Για την ίδρυση παραρτήματος αλλοδαπής εταιρείας, τα ακόλουθα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στον Έφορο Εταιρειών. Τέτοια έγγραφα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από τον Έφορο Εταιρειών της χώρας που είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία ή από ένα διευθυντή της εταιρείας ως γνήσια αντίγραφα και να πιστοποιηθούν με την μέθοδο Apostile. Αυτά θα πρέπει ναι μεταφραστούν στα Ελληνικά ή Αγγλικά.

  • Πιστοποιητικό ιδρύσεως αλλοδαπής εταιρείας.
  • Ιδρυτικό Έγγραφο & Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας.
  • Λεπτομέρειες των διευθυντών και του γραμματέα.
  • Όνομα και διεύθυνση τουλάχιστον ενός ατόμου που κατοικεί στη Κύπρο που εγκρίνεται για να δεχτεί εξ ονόματος της επιχείρησης οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις.

Το όνομα του Παραρτήματος θα είναι το ίδιο με το όνομα της αλλοδαπής εταιρείας.

Συμμόρφωση στις Απαιτήσεις της Νομοθεσίας

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και φορολογικές δηλώσεις από ορκωτό Λογιστή της αλλοδαπής εταιρείας πρέπει να υποβάλλονται στο Γραφείο Φόρου Εισοδήματος. Εάν οι ισολογισμοί είναι σε ξένη γλώσσα, πρέπει να προσαρτηθεί επικυρωμένη μετάφραση στα Ελληνικά/Αγγλικά.

3. Συνεταιρισμός

Συνεταιρισμός ορίζεται ως η σχέση μεταξύ 2 έως 20 νομικών προσώπων που διατηρούν μια επιχείρηση από κοινού με σκοπό το κέρδος. Δεν υπάρχει καμία απαίτηση όλοι ή οποιοσδήποτε από τους συνεταίρους να είναι Κύπριοι υπήκοοι. Και ένα εταιρικό σώμα μπορεί επίσης να είναι συνεταίρος. Ένας Συνεταιρισμός μπορεί να είναι είτε γενικής είτε περιορισμένης ευθύνης.

Οφέλη

Ο διεθνής Συνεταιρισμός της Κύπρου απολαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα που επεκτείνονται σε όλες τις διεθνείς επιχειρησιακές οντότητες. Επιπλέον, τα κέρδη ενός συνεταιρισμού δεν είναι φορολογήσιμα εάν δεν διευθύνεται και ελέγχεται στην Κύπρο.

Απαιτήσεις και Διαδικασίες Εγγραφής

 • Όνομα: Έγκριση στο όνομα απαιτείται από τον Έφορο Εταιρειών.
 • Εγγραφή: Το έντυπο ίδρυσης του συνεταιρισμού καταχωρείται στον Έφορο Εταιρειών.

Πρέπει να συνταχθεί συμφωνία συνεταιρισμού που θα περιλαμβάνει το αντικείμενο, τη διάρκεια της συνεργασίας καθώς επίσης και τα ονόματα και τις διευθύνσεις των συνεταίρων και της εξουσίας τους προς δέσμευση του συνεταιρισμού.

Συμμόρφωση στις Απαιτήσεις της Νομοθεσίας

Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και φορολογικές δηλώσεις, από ανεξάρτητο τοπικό εξουσιοδοτημένο ελεγκτή, πρέπει να υποβάλλονται στο Γραφείο Φόρου Εισοδήματος.

Οι ετήσιες φορολογικές δηλώσεις από όλους τους συνεταίρους πρέπει να υποβάλλονται στον Έφορο Εταιρειών.

Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα (Cyprus International Trust)

Οι τροποποιήσεις στον Περί Διεθνών Κυπριακών Καταπιστευμάτων του 1992 τον Μάρτιο του 2012 παρέχουν “σχεδιασμό για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων”, νομοθεσία που θέτει την Κύπρο σταθερά στην κατηγορία των πιο ελκυστικών κρατών για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων.

Τα κύρια μέρη που αποτελούν ένα τέτοιο καταπίστευμα είναι ο Ιδρυτής (Settlor), ο οποίος διαθέτει περιουσιακά στοιχεία προς όφελος τρίτου (ο Δικαιούχος/ Beneficiary) υπό τον έλεγχο άλλου προσώπου (ο Διαχειριστής/ Trustee).

Ένα καταπίστευμα για να θεωρείται ως Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) Ο ιδρυτής δεν είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου αλλά μπορεί να είναι Κυπριακή Εταιρεία Διεθνών Επιχειρήσεων ή Διεθνείς Συνεργασίες Επιχειρήσεων.
(β) Τουλάχιστον ένας από τους διαχειριστές/ εμπιστευματοδόχους είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου και αδειούχος διαχειριστής.
(γ) Κανείς από τους δικαιούχους δεν είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου, αλλά μπορεί να είναι Κυπριακή Εταιρεία Διεθνών Επιχειρήσεων ή Διεθνείς Συνεργασίες Επιχειρήσεων.
(δ) Η ιδιοκτησία που αποτελεί το αντικείμενο του καταπιστεύματος, μπορεί αν περιλαμβάνει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό και / ή στη Δημοκρατία της Κύπρου, καθώς και μετοχές εταιριών που εδρεύουν στην Κύπρο.

Ο Νόμος προβλέπει ότι ένα Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα μπορεί να λειτουργεί για 100 χρόνια.

Τα βασικά πλεονεκτήματα ενός διεθνούς καταπιστεύματος έχουν ως εξής:

Τα φορολογικά ωφελήματα είναι πολλά και σίγουρα είναι ένα έξυπνο όχημα φορολογικού σχεδιασμού.

Δεν απαιτείται επίσημη εγγραφή. Τα μόνα τέλη που καταβάλλονται είναι ένα εφάπαξ τέλος χαρτοσήμου για τη δημιουργία του καταπιστεύματος στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.

Ένα διεθνές καταπίστευμα είναι αμετάκλητο εκτός εάν έγινε κάποια ειδική διάταξη για το αντίθετο στην πράξη κατά τη δημιουργία του καταπιστεύματος.

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σχετικά με τα είδη των επενδύσεων στις οποίες μπορεί να τεθούν τα περιουσιακά στοιχεία του διεθνούς καταπιστεύματος.

Τα καταπιστεύματα είναι έγκυρα και επιβάλλονται είτε από τον ιδρυτή ή από τους εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους του, ή το πρόσωπο που υποδεικνύεται στο καταπίστευμα ότι έχει το δικαίωμα να επιβληθεί (ο οποίος μπορεί να είναι ο δικαιούχος).

Εάν το επιτρέπουν οι όροι του καταπιστεύματος, το Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη δικαιοδοσία

Το Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα Ανεξάρτητα δεν επηρεάζεται στην περίπτωση που ο ιδρυτής του κηρύξει πτώχευση. Το διεθνές καταπίστευμα δεν είναι άκυρο ή ακυρώσιμο εκτός αν αποδειχθεί στο Δικαστήριο ότι είχε γίνει με σκοπό την εξαπάτηση προσώπων που κατά τη στιγμή της πληρωμής ή μεταβίβαση των στοιχείων στο καταπίστευμα αυτοί ήταν πιστωτές του ιδρυτή.

Διατήρηση ανωνυμίας σε ιδιοκτησία μιας εταιρείας αφού οι μετοχές μεταφερθούν σε ένα διακριτικό καταπίστευμα.

Δεν υπάρχει δημοσιοποίηση πληροφοριών του καταπιστεύματος.

Ένα άτομο, μέσω της χρήσης ενός καταπιστεύματος, μπορεί να ορίσει τα πρόσωπα που θα τον κληρονομήσουν που σε άλλη περίπτωση λόγω της νομοθεσίας της χώρας του δε θα μπορούσαν να κληρονομήσουν.

Σύσταση Εταιρείας ή Συνεταιρισμού ή Παραρτήματος ή Καταπιστεύματος

Η σύσταση είναι απλή και γρήγορη. Παρακαλούμε ζητείστε να σας αποστείλουμε το Ερωτηματολόγιο Σύστασης και την προσφορά υπηρεσιών.

FCI-PlusPoint «One Stop Shop» για Επιχειρήσεις

Για ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό, μεταφορά έδρας, σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία, φοροτεχνικά, νομική κάλυψη εταιρείας εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο και αλλού, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μισθοδοσίας, ναυτιλιακές εταιρείες, εγγραφή εταιρειών σε ευρωπαϊκές χώρες, επενδύσεις στο εξωτερικό, φορολογία εταιρειών εξωτερικού, καταπιστεύματα, ανωνυμία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/ και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή απευθυνθείτε:

+30 6944 836393
+357 22 673 800

Η “FCI‐PlusPoint” με την τεχνογνωσία του προσωπικού της και την εμπειρία των 40 χρόνων λειτουργίας της, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της φορολογικό, οικονομοτεχνικό και νομικό σχεδιασμό.

Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία για δραστηριοποίηση του στο εξωτερικό μέσω Κύπρου ή και αλλού.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή

τηλ. Ελλάδας: +30 210 4170 603 , τηλ. Κύπρου: +357 22 673 800